Интерни половични чистења од страна нанестручни лица се штетни,опасни и забранети со Пропис

За нас

Друштвото за Производтво, Трговија и Услуги Оџаци Благоја и Ѓуро ДОО Скопје е формирано во 1991 година(како Претпријатие за комунални услуги Оџаци). Од своето постоење до денес исклучиво делува како оџачарска фирма. Компанијата е семеен бизнис во приватна сопственост на двајца браќа кои освен висока и средна стручна спрема имаат и оџачарски дипломи како и повеЌегодишно оџачарско искуство со големо познавање на котларските системи.

Професионалноста на компанијата се огледува во долгогодишното искуство во реализирањето на најкомплексните и најтешки оџачарски интервенции, како: одгушување, професионално спалување, чистење, како и контролирање на целиот процес во системот за греење (котел,канал и оџак) на највисоко ниво, професионално бушење на оџак кога е неминовно друго решение и отстранување на шут, гареж или гнездо од птици во оџакот.

Компанијата „Оџаци“ располага со професионален оџачарски алат и опрема и други капацитети за реализација на било какви ангажмани (професионални усисувачи ,апарати под притисок, топловодни пумпи,голем избор на, штосери, четки, пробивни глави од најдобар квалитет. Дел од опремата е направен во наши работилници, дел купен во земјата и пред се во странство.

photo
Основни аспекти и придобивки од навремено,квалитетно и перманентно чистење на оџаците и други димоводни уреди

Спречување на опожарување и други несакани последици
Заштеда на енергетско гориво и за преку 20%
Поголема испорака на топлотна енергија
Зачувување на димоводните уреди за подолг временски период
Заштита на човековата околина преку намалување на штетните гасови во воздухот.

Сертификати

photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo

Регулатива

Законски прописи

Дејноста оџачарство е регулирана со Закон за комунални дејности од 1997 година(Сл.Весник на РМ бр.45/97)каде најде свое место меѓу другите комунални дејности од индивидуална комунална потрошувачка.Во Градот Скопје оџачарската дејност сеуште ја користи Одлуката за условите и начинот на вршење на оџачарската дејност на подрачјето на Град Скопје(Сл.Весник на Град Скопје бр.8/86).

Правилник за одржување во исправна состојба на оџаците , димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење, огништа-котли за парно греење во објекти , како и во индустриски и занаетчиски постројки бр.01-2945/6 од 29.10.2010 (Сл.весник бр.146 од 08.11.2010) стр.30-31.

photo

Закон за именување и дополнување на законот за заштита и спасување Бр 07-2742/1 од 07.07.2008 (Сл.Весник бр.86 од 14.07.2008) стр.35 член 50.

photo

За секоја извршена услуга се издава Записник кој се потпишува и заверува од двете страни во кој се наведени и евентуални можни недостатоци кои мора итно да се отстранат, како забелешки окулу котлите, каналите и оџаците, а се однесуваат пред се за подобро функционирање на грејниот систем.Во својот редовен програм на оџачарско чистење фирмата Оџаци врши и испалување нагрејните тела, како превентива да не дојде до самозапалување на чадоводната страна, а преку тоа и до опожарувања.

Услуги

Чистење

Одгушување,спалување, чистење и контрола на сите видови оџаци вентилации и камини

Контрола

Контрола на исправноста на уредите за греење

Хемиско

Хемиско чистење на уредите

Проверка

Проверка и издавање на атести-потврди за оџаци и вентилациони канали и нивни приклучоци на новоизградени стамбени и стамбено деловни објекти пред пуштање во употреба

Штелување

Штелување на горилници

Спалување

Спалување на камини, оџаци, чунци и хауби од скара или фурни

Галерија

Girl in a jacket
Girl in a jacket
Girl in a jacket
Girl in a jacket
Girl in a jacket

Контакт

Локација:

ул.Ѓорѓе Андреевиќ Кун бр.36-б

Телефон:

070252482 070393504

Loading
Your message has been sent. Thank you!